గిడ్డంగి

ఫ్యాక్టరీ 4
ఫ్యాక్టరీ1
ఫ్యాక్టరీ2
ఫ్యాక్టరీ7
ఫ్యాక్టరీ5
ఫ్యాక్టరీ 6

వర్క్‌షాప్

చెజియన్6
చెజియన్5
చెజియన్4
చెజియన్3
చెజియన్2
చెజియన్1
chejianpic3
chejianpic2
chejianpic1

పరిశోధన మరియు అభివృద్ధి

yanfa7
yanfa3
yanfa1
yanfa5
yanfa6
yanfa4

ఆపరేషన్ ప్రక్రియ

zuoye5
zuoye4
zuoye3
zuoye2
zuoye1
zuoye6